UFO v historii I.

Thutmose III

Pozorování zvláštních předmětů na obloze může, doslova a do písmene, doslova předcházet kultuře moderního člověka. Doslova nejstarší pak mohou být vyobrazení válcovitých předmětů , které připomínají kosmické lodě vytesané do prastarých žulových skal v čínské provincii Chu-nan. Stáří těchto rytin bylo stanoveno přibližně na 50 000 let. Právě tato doba je čas, kdy se teprve vyvíjel Homo Sapiens, na svém vrcholu tehdy při vývoji lidského druhu člověk neandrtálský.

Již miliony lidí, žijících či již věčně spících viděly na obloze předměty, které nebyly identifikovatelné – ostatně jako takové je označujeme až do dnešní doby. Je samozřejmě zcela jisté, že mnoho z těcho úkazů mohly být atmosférické poruchy, planety, meteory či meteorické reje či v modernější době zbytky družic, meteorologické balony či odpad, který čas od času proletí hustou vrstvou atmosféry a shoří v ní.

Je však třeba připomenout i dalších tisíce či miliony pozorování, kdy objekty tvaru doutníku, disku či náhrdelníku spatřily tisíce střízlivých a vážených osob. Byly fotografovány, natáčeny na videokamery a bylo zaznamenáno a popsáno, že jejich způsob pohybu se vymyká našemu běžnému současnému chápání. Plavidla se pohybují nahoru či dolů, do pravých úhlů v neuvěřitelně vysokých rychlostech.

Jeden z prvních písemných záznamů o pozorování UFO pochází z egyptských papyrů přibližně z doby faraona Thutmose III, tedy z doby 1504 – 1450 př. n. l. Thutmose III. byl jedním z nejvýznamnějších panovníků v celé egyptské historii.

"V roce 22 třetího zimního měsíce, šesté hodině dne ... zákoníci domu života zjistili, že se kruh ohně, objevil na obloze ... Neměl hlavu, dech z jeho úst měl nečistý zápach. Jeho tělobylo dlouhé jako tyč. Nevydával žádný zvuk. Jejich srdce se stalo zmatené a pak se položili na břicho ... šli pak za faraonem ... To je zapsáno v papyrových svitcích Domu života, když Jeho veličenstvo meditovalo o tom, co se stalo. Teď, po několika dnech, se tyto věci staly četnějšími v obloze než kdy jindy. Zesílily na obloze více než jas slunce a rozšířily se na hranice čtyř podpěr nebes ... Faraonova armáda se s ním na ně dívala. Bylo po večeři. Potom se tyto ohnivé kruhy vynořily nahoře na obloze směrem na jih ... Faraon nařídil, aby bylo přineseno kadidlo, aby si každý vytvořil v duši mír ... a to, co se stalo, bylo objednáno Faraonem, aby bylo napsáno v análech Domu život tak, aby bylo navěky zapamatováno.“

Brinsley Le Poer Trench, "The Flying Saucer Story“

Vize "proroctví" proroka Ezechiela, zaznamenané v Bibli, je některými ufology považováno za pozorování UFO. Ezechiel popisuje podivné "vozidlo" přicházející z nebe, které přistálov Chaldeji (nyní Irák) poblíž řeky Chebar v pátém roce zajetí (592 př.nl) za vlády Babylonského krále Nebuchadnezarem II.

Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka. Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku.Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla.

Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed. Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí. Takové byly jejich tváře; jejich křídla byla rozpjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla. Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle toho, kam je vedl duch; při chůzi se neotáčely.

Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice. Když jsem na ty bytosti hleděl, hle, na zemi u těch bytostí, před každou z těch čtyř, bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kol bylo toto: třpytila se jako chrysolit a všechna čtyři se sobě podobala; jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě se nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň; ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola, a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola.

Kam je vedl duch, tam šly, tam vedl duch i kola; vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Když ony šly, jela, když se ony zastavily, stála, a když se ony vznášely nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě jako třpyt oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. Pod tou klenbou pak byla jejich křídla vztažena jedno k druhému; každá bytost měla dvě křídla, jimiž se přikrývala, a každá měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo. I slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemocného, když se pohybovaly; bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora; když stály, svěsily křídla. Zvuk se šířil svrchu nad klenbou, kterou měly nad hlavou; když stály, svěsily křídla. A nahoře nad klenbou, kterou měly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako člověk. I viděl jsem, jako by se třpytil oslnivý vzácný kov; vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo; směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň šířící záři dokola. Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne, tak vypadala ta záře dokola; byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího.

Římský autor Julius Obsequens, věřil, že žil ve čtvrtém století nl a sestavil svou knihu "Prodigorium liber", která popisuje mnoho zvláštních jevů, z nichž některé mohou být interpretovány jako pozorování UFO. Zde jsou jen některé příklady:

"V roce 216 př. Nl - Na obloze nad Itálií byly viděny věci jako lodě ... Na Arpi (180 římých mil, východně od Říma, v Apulie) byl na obloze viděn" kulatý štít ". .. Na Capua bylo nebe ohromeno a byly viděny zvláštní postavy v lodích ... [99 př.nl] Když byli C. Murius a L. Valerius konzuly v Tarquinii, náhle přišel z oblohy, směrem k západu slunce, kulatý předmět jako zeměkoule nebo okrouhlý nebo kruhový štít se vydal na oblohu,

[90 př.nl] Na území Spoletia (65 románských mil severně od Říma, v Umbrii) se oheň zlaté barvy dostal na zem, kterýse otáčel. Zdálo se, že se zvětšuje, zvedá se ze země a vystoupí do oblohy, kde jeho leskem zakryje sluneční paprsky.

Zdá se Vám to málo ? Měli starověcí historikové pravdu a nebo nikoliv ? Kolik důkazů ještě potřebujeme ? Příště Vám nabídneme další ...

Rubrika: 
Obsahové zdroje: 
http://www.ufoevidence.org