Objevili vědci Peklo nebo podzemní základnu UFO ?

Nalezli vědci peklo v kolském supervrtu ?

Do Guinnesovy knihy rekordů byl zapsán kolský supervrt. V okamžiku, kdy bylo dosaženo 12 000 metrů se stalo něco naprosto neočekávaného. 


Pod hranicí 12 000 metrů vědci navrtali tzv. kapsli, ve které panovaly velmi vysoké teploty, které převyšovaly všechny dosavadní vědecké odhady.

Pro sledování pohybu zemských litosférických desek byl do hloubky 12 000 metrů spuštěn speciální mikrofon, aby zachytil právě zvuky, které litosférické desky při svém pohybu vydávají. Podle zvuku pak lze spekulovat o různých faktorech pohybu a na zjištěných základech dále věděcky pracovat. Po zesílení zvuku vědce čekal doslova šok a všichni zbledli. Všechny osoby v místnosti zvuky, které vycházely z aparátu nedokázali pochopit : na záznamu byly slyšet hrůzné steny a výkřiky, pláč a otřesné skřeky, které doslova připomínaly biblické peklo ! 

Zvuky z pekla si můžete poslechnout ve videu od 04:58


Peklo

Odplatou za hřích je smrt, nikoli věčné trestání. Bible, Římanům 6,23, se vyjadřuje jasně: “Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.”

Bezbožní zahynou. Čteme o tom v Bibli, Žalm 37,20 (PBK): “Ale bezbožníci zahynou, a nepřátelé Hospodinovi, jak tuk beranů s dýmem mizí, tak zmizejí.”

Bezbožní budou spáleni a nic po nich nezůstane. I to je v Bibli, Malachiáš 3,19: “Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.”

Když Ježíš mluvil o věčném trestu, nemyslel tím, že budou stoupenci zla trestáni věčně. V Matoušově evangeliu 25,46 je napsáno: “A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.”

Sodoma a Gomora sice trpěly věčným ohněm, ale dnes již nehoří. Bible se o nich zmiňuje v Listu Judově 7: “Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.”

Tento oheň bude neuhasitelný, ale zmizí, pokud už nezůstane nic, co by mohlo shořet. Dočteme se o tom v Matoušově evangeliu 3,12: “Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm,” a v biblické knize Jeremjáš 17,27: “Nebudete-li mě poslouchat a den odpočinku vám nebude svatý, ale budete-li v den odpočinku nosit břemena a vcházet s nimi do jeruzalémských bran, zanítím v jeho branách oheň a ten pozře jeruzalémské paláce a neuhasne.”

Celá země bude pročištěna ohněm. Bible to vykresluje v 2. listu Petrově 3,10: “Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.”

Kdo bude zničen v ohnivém jezeře? Odpověď najdeme ve Zjevení 20,15: “A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.”

Peklo je událost, která se stane, nikoli trvale existující místo. Je to v Bibli, Zjevení 20,9: “Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.”

Rubrika: 
Obsahové zdroje: 
youtube.com